صفحه اصلي   تماس با ما   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

گروه کارشناسی


کارگروه کارشناسی نظام نوآوري صنايع فرهنگي، يكي از اركان كارگروه نظام نوآوري است كه با حضور مجريان پروژه‌ها و جمعي از كارشناسان فرهنگي و نوآوري به صورت منظم و هفتگي برگزار مي‌شود. هدف از تشكيل اين كارگروه «هدايت و راهبري پروژه تدوين سند»، «راهبري، نظارت و هماهنگي پروژه‌هاي پشتیبان و فرعي»، «بررسي اوليه پيش‌نويس سند نظام نوآوري براي ارائه در كارگروه نظام نوآوري در صنايع فرهنگي» است.
تا كنون جلسات كارگروه کارشناسی با موضوعاتي چون  «تعریف مساله و ماموريت کارگروه»،  «برنامه ریزی و طراحي فرایند كلي تدوين سند و پروژه های پشتیبان»، «طراحي ساختار سند و ساختار گزارش پشتیبان سند»،  « طراحی سوال براي پروژه "شناسايي اصول و ارزشهاي بنيادين"»، «تعیین مدل تحلیل اسناد براي پروژه "تدوين اسناد فرادست فرهنگی و صنعتی"»، «بررسي گزارش پروژه "ارائه چارچوبي براي نظام نوآوري محصولات فرهنگي به كمك مرور تجربيات و مباني و ادبيات و مدل اولیه به عنوان چارچوب تحلیل جلسات هم اندیشی"»، «تعیین مدل تحلیل ذینفعان و نگاشت نهادی براي پروژه "مطالعات آينده‌پژوهي، تحليل ذي‌نفعان كليدي و نگاشت نهادي در راستاي تدوين سند نظام نواوري محصولات فرهنگي"»، «بررسي سوال‌هاي روندیابی و شناسایی خبرگان براي پروژه "مطالعات آينده‌پژوهي، تحليل ذي‌نفعان كليدي و نگاشت نهادي در راستاي تدوين سند نظام نوآوري محصولات فرهنگي"»،   و «بررسي و تصويب اولیه تعاریف، اصول، چشم‌انداز، سیاستهای کلان و مشترک و اختصاصی صنایع فرهنگی با رویکرد نظام نوآوری و براساس مطالعات و نتایج تحلیل هم اندیشی ها و گروههای کانونی هر صنعت» تشكيل شده است. 
برنامه منظم و دقیق جلسات کارشناسی نیز طبق برنامه ریزی منسجم در راستای تدوین سند پیش بینی گردیده است.