صفحه اصلي   تماس با ما   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

مقالات


ﻣﻔﻬﻮم «ﻧﻈﺎم ﻣﻠﻲ ﻧﻮآوري» ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ و اﺑﺰار ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻧﻮآوراﻧﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ و ﺟﻮاﻣﻊ، اﻣﺮوزه ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل و اﺳﺘﻔﺎده ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن اروﭘﺎ، OECD وUNCTAD اﺳﺖ. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ روي ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮ ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻧﻤﻮده و ﺗﻼش دارد ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺗﺠﺎرب ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻛﺸ...
ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ ﻧﻮآوري، واژه اي اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه رواج زﯾﺎدي ﻣﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري در ﺣﻮزه ي ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اذﻋﺎن ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﮑﺮ و ﻧﻮﻇﻬﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ در ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮه از ﺳﻮي ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻬﺎن...
اقتصاد فرهنگ که‌گاه با اندکی تسامح از آن با عنوان اقتصاد هنر نیز یاد می‌شود به تحلیل قواعد و قوانین و بررسی راهکارهای توسعه گردش مالی، سودآوری و دیگر نماگرهای اقتصادی در گستره بخش و فرهنگ و یا به عبارت دقیق‌تر در حوزه کسب و کارهای فرهنگ بنیاد (Culture-based) می‌پردازد.